Plumlovská 467 / 177

Prostějov (naproti HM Albert)

+420 777 251 008

Pavel Borovec

Pondělí - pátek 9:00 - 17:00 Sobota 9:00 - 12:00

PO až NE
8:00 - 18:00

Vánoční otevírací doba

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I.Základní ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
Trinium Invest s.r.o.
IČO: 28646258
DIČ: CZ2864258
se sídlem: Plumlovská 467/177, Prostějov, 79604
zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 71026
Kontaktní údaje:
email: info@forgardenpv.cz
telefon: 777 251 008
www.forgardenpv.cz
(dále jen „prodávající“)
Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která
uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své
podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové
stránce dostupné na internetové adrese WWW.FORGARDENPV.CZ (dále je „internetový obchod“).
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní
smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.
II. Informace o zboží a cenách
Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u
jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané
hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě.
Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a
prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí
pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím
jinak.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením
kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto
náklady se neliší od základní sazby.
Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

Vyplněním objednávkového formuláře na konci objendávky.
Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky
vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko objednat. Údaje uvedené v
objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění
všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito
obchodními podmínkami.
Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na
emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za
uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je
uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na
emailovou adresu kupujícího. / Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu
potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto
potvrzení se považuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky
prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu
kupujícího.
V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu
na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní
smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky
prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není
kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku
telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v
internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za
tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o
obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez
zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná
nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena
potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV. Platební podmínky a dodání zboží
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit
následujícími způsoby:
bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího číslo 6999496001/5500 u Raiffeisenbank
dobírkou v hotovosti při předávní zboží,
v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru na prodejně.
Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním
zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady
spojené s dodáním zboží.
V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je
kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu pokud se
nedohodnou jinak.
Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen
zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48
hodin
Zboží je kupujícímu dodáno:
na adresu určenou kupujícím objednávce
osobním odběrem v provozovně prodávajícího.
Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce
kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě
zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto
způsobem dopravy.
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je
kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží
doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit
náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě
jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o
neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu
kupujícího./Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží.
Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na
dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží
přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží
převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

VI. Odstoupení od smlouvy
Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od
kupní smlouvy odstoupit.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne převzetí zboží,
ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání
několika částí
ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty
pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém
případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli
prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na
výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s
jiným zbožím,

dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné
vrátit, dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní
obal, dodávce novin, periodik nebo časopisů,
dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným
souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením
smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě
pro odstoupení od smlouvy.
Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy
poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací
adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu
bezodkladně přijetí formuláře.
Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od
smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom
případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od
odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to
stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy,
pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí
prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu
dodání zboží.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky
kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v
původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně
započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží,
anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající
bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě
14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na
dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným
kupujícím.
Formular odstoupení od smlouvy

VII. Práva z vadného plnění
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá
kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající
nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi
prováděné,
se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu
obvykle používá,

zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo
provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné
již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době
dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na
vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u
použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí
kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
výměnu za nové zboží, opravu zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupit od smlouvy.
Kupující má právo odstoupit od smlouvy, pokud má zboží podstatnou vadu,
pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
při větším počtu vad zboží.
Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné,
případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o
tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující
požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a
době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří
pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k
odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně,
nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na
delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od
kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle
kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu,
anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v
souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do
jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
Volbu způsobu reklamace má kupující.
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až
2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád
prodávajícího.

VIII. Doručování
Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím
elektronické pošty.
Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních
podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho
objednávce.

IX. Mimosoudní řešení sporů
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce,
se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.
Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z
kupní smlouvy.
Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,
internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o

změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-
line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu
provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve
vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

X. Závěrečná ustanovení
Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah
založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem
České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních
předpisů.
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826
odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení
stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je
zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu
prodávajícího.
Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového
obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového
obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou
činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít
programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo
jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského
zákoníku.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není
přístupná.

Datum uzavření Smlouvy:
Jméno a příjmení:
Adresa:
E-mailová adresa:
Specifikace Zboží, kterého se
Smlouva týká:
Způsob pro navrácení obdržených
finančních prostředků, případně
uvedení čísla bankovního účtu:
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena
práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 5. 2022